NÁZVOSLOVÍ POUŽÍVANÉ V KOMINICKÉ PRAXI –VYCHÁZÍ Z ČSN 734200 a ČSN 734201:2008                     

 spalinová cesta

je dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší

 Je to také souhrnné označení pro vedení spalin Od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší, spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, průduchem vložky, popř. průduchem komínového nástavce, které odvádí spaliny nad střechu budovy. V technicky odůvodněných případech je spalinová cesta tvořena vývodem spalin.

 komíny

·         komín

jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy

·         jednovrstvý komín

komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka (stěna)-plášť komína

·         vícevrstvý komín

komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy

·         komín s přirozeným tahem

komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky nižší, než vně

·         komín s umělým tahem

komín, v jehož průduchu se během provozu spotřebiče vytváří podtlak působením ventilátoru v ústí komína

·         přetlakový komín

komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky vyšší, než vně

·         vysokopřetlakový komín

komín, v jehož průduchu vytváří spotřebič přetlak vyšší než 200 Pa.

·         samostatný komín

komín, do jehož průduchu je připojen pouze jeden spotřebič

·         společný komín

komín, u kterého je do jednoho společného komínového průduchu připojeno více spotřebičů z jednoho podlaží (společný komín pro jedno podlaží) nebo z více podlaží nad sebou (společný komín pro více podlaží nad sebou )

·         vnitřní komín

komín vedený převážně uvnitř budovy

Vnitřní komín může být veden částečně i vně budovy, např. nad střechou.

·         venkovní komín

komín vedený převážně vně budovy

·         zrušený komín

komín, od kterého byl odpojen spotřebič a byl v sopouchu a v ústí uzavřen; před novým připojením spotřebiče musí být provedena jeho kontrola a zkoušení

·         sdružený komín

komín, který má více komínových průduchů v jedné nebo ve vice řadách

·         komín se společným sběračem

komín sdružený, jehož průduchy mají půdice tvořené výsuvnými uzávěrami v jednotlivých podlažích, pod kterými jsou průduchy napojené do společného sběrače

·         Pojistný; rezervní komín

komín, který je určen pro odvod spalin lokálních spotřebičů na pevné palivo v krizových případech, kdy   nelze zajistit topení jiným způsobem ‚

průduchy

·         komínový průduch

dutina v komínové vložce (nebo dutina ohraničená stěnou komínového průduchu) určená k odvodu spalin do volného ovzduší

·         stěna komínového průduchu

jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce od povrchu komínového průduchu po vnější povrch komínového pláště  

·         vzduchový průduch

samostatný nebo společný průduch pro přívod vzduchu k uzavřeným spotřebičům vedený Od místa nasávání až do uzavřeného spotřebiče

U přetlakových komínů může sloužit vzduchový průduch v soustředném provedení také pro odvětrání spalin v případě netěsnosti komínové vložky, obdobně jako zadní větráni

·         zadní větrání (některý výrobce udává zadní odvětrání)

ventilace vedená mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm

 U přetlakových a vysokopřetlakových komínů je určeno pro odvětrání spalin v případě netěsnosti komínové vložky nebo u difúzních komínů k odvodu vlhkosti z konstrukce komína.

·         vzduchospalinový systém

systém soustředného nebo paralelního vedení přívodu spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče do venkovního ovzduší

·         větrací průduch

průduch určený k větrání (například k větrání prostoru kotelny)

·         ochranné pouzdro

konstrukční prvek určený k ochraně komínového průduchu jednovrstvého zděného komína při jeho rekonstrukci nebo úpravě; je konstrukčně spojen se zdivem

·         komínová přepážka

vnitřní, svislá část konstrukce sdruženého komína, oddělující Od sebe jednotlivé průduchy (komínové nebo větrací)

·         komínový plášť

vnější část konstrukce komína, která přichází do styku s přilehlým nebo vnějším okolím nebo se nachází    pod vnějším obkladem či opláštěním

 výšky

·         účinná výška komínového průduchu

rozdíl výšek mezi sopouchem komína a ústím komína

·         účinná výška kouřovodu

rozdíl výšek mezi osou spalinového hrdla spotřebiče a osou sopouchu komína; v případě otevřeného ohniště (krbu) rozdíl výšek mezi horním lícem spalovací komory a osou sopouchu komína

·         neúčinná výška komínového průduchu

                rozdíl výšek mezi osou sopouchu a půdici komínového průduchu

 ústí

·         ústí komína

místo, ve kterém spaliny opouštějí komínový průduch, popř. průduch komínového nástavce a vstupují do volného ovzduší

·         komínová hlava

nejvýše položená ukončující část konstrukce komína

·         krycí deska

konstrukční díl nebo staveništní prefabrikát, který slouží k ochraně komínové hlavy před povětrnostními vlivy a účinky spalin.

U vícevrstvých kovových komínů je krycí deskou kovové překryti mezery mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm nebo opláštěním.

·         komínová hlavice

pevná nebo otočná nástavba nad ústím komína, která usměrňuje proudění spalin, snižuje negativní účinek větru na ústí komína a omezuje pronikání deště do komínového průduchu

·         lapač jisker

zařízení na ústi komína pro spotřebiče na pevná paliva, které omezuje unikání jisker z komínového průduchu

 půdice

nejnižší místo komínového průduchu, společného sběrače, otvorů (vybíracího, vymetacího, čisticího, kontrolního a sopouchu) a komínového pláště

·         společný sběrač

prostor v komíně určený pro hromadění tuhých části spalin z více komínových průduchů; výška společného sběrače je vymezena spodní hranou nejnižší komínové přepážky a jeho půdicí

·         kondenzátní jímka (dříve kondenzační jímka)

konstrukční díl kouřovodu nebo komínového průduchu sloužící pro sběr a odvod kondenzátu ze spalinové cesty Kondenzátní jímka také slouží pro sběr a odvod srážkové vody.

·         kondenzátní potrubí

vodotěsné potrubí, které je napojeno na kondenzátní jímku a slouží k odvodu kondenzátů nebo srážkové vody z kondenzátní jímky

·         nádobka na kondenzát

příslušenství spalinové cesty určené ke shromažďování kondenzátů

·         patní koleno

tvarovka, kterou je možno připojit kouřovod do komínového průduchu přetlakového komína

 otvory

·         sopouch

konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod. Zpravidla je vytvořen tvarovkou ve formě T-kusu; u spalinových cest spotřebičů na plynná paliva v tlakové třídě P a H to může být i patní koleno

·         kontrolní otvor

konstrukční díl kouřovodu nebo komína, umožňující jejich kontrolu

-slouží ke kontrole popř. čištění komínového průduchu, kondenzátní jímky a průduchu kouřovoduu spalinových cest spotřebičů na plynná paliva

·         vymetací otvor

konstrukční díl komína pro spotřebiče na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich vymetání a čištěni z půdního prostoru nebo ze střechy

 

 

·         vybírací otvor

konstrukční díl komína, který slouží k vybírání pevných částí spalin z půdice komínového průduchu spotřebičů na pevná a kapalná paliva

·         čisticí otvor

konstrukční díl komína nebo kouřovodu spotřebičů na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich čištěni a vypalování.

U jednovrstvých zděných komínů (6.2 1) jsou vymetací, vybírací a čistící otvory vytvořeny při       vyzdívání komínového pláště

·         měřící otvor

konstrukční díl kouřovodu nebo komína sloužící pro možnost odběru plynných vzorků spalin — vstup pro sondu měřicího přístroje

·         otvor pro tlakové vyrovnání

otvor spojující komínový a vzduchový průduch nad jejich půdicí

 Otvor pro tlakové vyrovnání slouží pro vyrovnání tlakových poměrů komínového a vzduchového průduchu ve společném komíně.

 

regulační prvky

·         přerušovač tahu

zařízení umístěné za spalovací proces spotřebiče, které zajišťuje udrženi kvality spalování ve stanoveném limitu a udržuje stabilní spalováni bez působeni přetlaku nebo podtlaku

 Přerušovač tahu může také sloužit k vyrovnání tlaku u spotřebičů, do jejichž spalovací komory je současně zaústěno vice přetlakových hořáků (např. pece) nebo k vyrovnání tlaků ve společné komoře, do    které je zaústěno více kouřovodů od spotřebičů s tlakovými hořáky (např. od plynových zářičů).

·         komínová klapka

zařízeni k částečnému nebo úplnému uzavření spalinové cesty

·         explozní klapka

zařízení, chránící spalinovou cestu proti nadměrnému přetlaku při náhlém vznícení nebo výbuchu ve vnitřní části spalinové cesty

·         regulátor tahu; omezovač tahu

nastavitelná klapka zabudovaná do spalinové cesty, která umožňuje regulované přisávání vzduchu do komína a tím reguluje komínový tah

·         spalinové hradítko

zařízení sloužící k ručnímu zmenšení velikosti plochy průřezu kouřovodu

·         ventilační vzduchová klapka

automaticky ovládaná klapka, ovládající přívod vzduchu za účelem vysoušení komína. Může to být i regulátor tahu

·         kompenzátor

zařízení z kovového vlnovce, gumy, tkaniny nebo jiného vhodného materiálu, které slouží k vyrovnání dilatačních změn nebo omezení přenosu chvění a vibrací do spalinové cesty

kouřovody

·         kouřovod

konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem

·         samostatný kouřovod

kouřovod, do jehož průduchu je připojen pouze jeden spotřebič

·         společný kouřovod

horizontální nebo běžně nakloněný kouřovod, sloužící pro připojení více než jednoho spotřebiče na jeden komín

               

·         svislý kouřovod s funkcí komína

kouřovod osazený na spalinovém hrdle spotřebiče (se svislou osou) určený k přímému odvodu spalin do volného ovzduší nad střechou budovy

·         průduch kouřovodu

dutina v konstrukci kouřovodu tvořená vložkou kouřovodu

·         vzduchové potrubí

                konstrukční díl nebo díly určené pro přívod vzduchu do uzavřeného spotřebiče

 tahy

·         přirozený komínový tah

podtlak v sopouchu komínového průduchu vytvořený z účinné výšky komínového průduchu a rozdílu hustoty vzduchu a spalin

·         umělý komínový tah

podtlak v sopouchu uměle vytvořený zařízením na nucený odtah spalin, např. ventilátorem v ústí komínového průduchu

·         přetlak v sopouchu

přetlak v sopouchu uměle vytvořený zařízením ve spotřebiči nebo v kouřovodu např. ventilátorem v hořáku, ve spalinovém hrdle nebo v kouřovodu

odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší

·         vývod spalin (dále jen vývod)

vodorovný konstrukční prvek, obvykle se soustředným přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodem spalin ze spotřebiče do volného ovzduší, procházející stěnou fasády (obvodovou stěnou budovy)

·         vyústění vývodu spalin (dále jen vyústění)

místo na fasádě, ve kterém spaliny opouštějí vývod a vstupují do volného ovzduší

·         ochranné pásmo (dále jen pásmo)

plocha na fasádě, kde nesmí být žádné stavební otvory

·         obalová plocha

plocha vytvořená při vzájemném plošném překrývání pásem

·         plochá fasáda

ve smyslu této ČSN vnější líc obvodové stěny bez výstupků nebo s výstupky hloubky nejvýše 500 mm, které neovlivňuji tvorbu pásma

·         fasáda s výstupky

ve smyslu této ČSN vnější líc obvodově stěny s výstupky hloubky větší než 500 mm, s nimiž je nutné uvažovat při tvorbě pásma (obvykle balkóny, lodžie, arkýře, rizality apod.)

·         stavební otvory (dále jen otvory)

okna, dveře, větrací a jiné otvory ve stavební konstrukci, které propojují vnitřní a venkovní prostor

spotřebiče paliv, dále jen spotřebiče

·         spotřebič paliv

zařízení pro výrobu tepla, ve kterém vznikají spaliny, které musí být odvedeny do volného ovzduší

·         uzavřený spotřebič

(v provedení C) spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového průduchu; spaliny jsou odváděny do volného ovzduší

 

·         otevřený spotřebič

(v provedení B) spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru v němž je umístěn a spaliny jsou odváděny do volného ovzduší

·         uzavíratelný spotřebič

spotřebič, u něhož lze regulovat přívod spalovacího vzduchu nasávaného z prostoru, v němž je umístěn; množství nasávaného vzduchu je ovlivněno podtlakem v sopouchu (pokojová kamna, sporáky, kotle ÚT na pevná paliva, krbové vložky apod.); spaliny jsou odváděny do volného ovzduší

·         spotřebič s otevřeným ohništěm (otevřený krb)

část ohniště (spalovací komory) pro spalování paliva není ohrazena nehořlavými materiály, přívod spalovacího vzduchu je obvykle odebírán z prostoru, kde je spotřebič umístěn, spaliny jsou odváděny do volného ovzduší

·         spalinové hrdlo

součást spotřebiče určená k jeho připojení na kouřovod

·         vzduchové hrdlo

součást spotřebiče určená k jeho připojení na vzduchový průduch